Vedtekter for Vitensenteret i Trondheim

§1.
Vitensenteret er organisert som en stiftelse med formål å formidle naturvitenskap og teknologi på en instruktiv, engasjerende og lett forståelig måte til et bredt publikum.
I størst mulig utstrekning skal besøkende engasjeres til aktiv deltagelse gjennom visualisering, bevegelse og interaktiv bruk av presentasjoner.

Vitensenteret skal henvende seg til allmennheten med spesiell vekt på barn og ungdom og inspirere disse til å velge utdanning innen naturvitenskap og teknologi.
Vitensenteret skal også medvirke til forskning og utdanning innen det interaktive formidlingsfelt.

Vitensenteret skal arbeide for bedre kommunikasjon mellom de naturvitenskapelige og tekniske forsknings- og utdanningsinstitusjoner og allmennheten.

Vitensenteret skal videre kunne arrangere ambulerende utstillinger og har Midt-Norge som viktigste arena.

Stiftelsen har ikke økonomisk erverv til formål.

§2.
Stiftelsens grunnkapital utgjør minimum kr 500 000,-. Minimumskapitalen kan ikke brukes uten beslutning om det i rådet. Renter av grunnkapitalen disponeres av styret.

§3.
Vitensenteret og stiftelsens forretningskontor skal ligge i Trondheim.

§4.
Stiftelsens organer er rådet og styret.

§5.
Nye stiftere f.o.m. 1/1-2015 må gå inn med 100 000,- eller mere for å sitte i rådet. Vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft slik at opprinnelige stiftere fortsatt får plass i rådet. Rådet består av 1 representant for den enkelte stifter og eventuelle senere bidragsytere med innskudd over kr 100 000,-, 3 representanter fra NTNU og 2 representanter utpekt av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Rådet ledes av en rådsleder, som velges blant medlemmene. Rådet velger blant medlemmene 3 personer til valgkomiteen. Denne avgir sin innstilling til styret når det
gjelder stifternes/ bidragsyternes representanter og vararepresentanter senest 2 uker før rådsmøte.

§6.
Rådets leder og nestleder velges av rådet blant rådets medlemmer for 2 år av gangen.

§7.
Vitensenteret utbetaler styrehonorar. Honoraret utbetales for hvert møte, og det honoreres kun for oppmøte på styremøte. Styrehonoraret er f.o.m. 22/4-15 følgende:
Styreleder 2000,- per møte
Styremedlem 1000,- per møte
Varamedlemmer 1000,- Honoreres kun ved oppmøte i styremedlemmers frafall. Styrehonoraret vurderes annethvert år f.o.m 2015.

Rådet møtes to ganger i året.
I det første møtet, som normalt avholdes innen utgangen av april måned, skal rådet behandle:

-Årsregnskap og årsberetning
-Valg av revisor og fastleggelse av revisors honorar -Valg av:
-Rådsleder
-Styremedlemmer og vararepresentanter -Styreleder og nestleder
-Valgkomite
-Innkomne forslag

Sakspapirer til møtet sendes 2 uker før rådsmøte.

Rådets andre møte avholdes normalt innen utgangen av oktober måned. Møtet har ingen fast agenda, men skal i hovedsak gjelde stiftelsens faglige virksomhet.

§8.
Vitensenteret ledes av et styret som består av 7 representanter og har følgende sammensetning:

1 representant for Trondheim kommune med vararepresentant
1 « Sør-Trøndelag fylkeskommune med vararepresentant
1 « NTNU med vararepresentant
1 « for de tilsatte ved Vitensenteret i Trondheim
3 representanter for øvrige stifterne/bidragsyterne med 3 vararepresentanter

De 3 representantene for stifterne/bidragsyterne eller eksterne samt 3 vararepresentanter velges av rådet etter forslag fra valgkomiteen. De øvrige styremedlemmer og vararepresentanter oppnevnes av de respektive institusjoner.

Samtlige styremedlemmer og vararepresentanter velges for 2 år og kan gjenvelges. Halve styret skal være på valg hvert år. Valgperioden er to år. Styreleder og nestleder skal ikke være på valg i samme år. Styremedlemmer fra rådet velges på nytt i 2016, øvrige styremedlemmer velges fra 2017. Valgkomiteens forslag og institusjonens innstilling fremlegges på det første rådsmøtet.

Valgkomiteen består av tre personer som velges for 2 år. Avtroppende valgkomite innstiller ny valgkomite.

§9.
Styret trekker opp retningslinjer for stiftelsens virksomhet.
Styret ansetter daglig leder, fastsetter lønns- og arbeidsvilkår for vedkommende og gir arbeidsinstrukser.
Styret vedtar budsjett og arbeidsprogram for det kommende år.
Styret fremlegger forslag til årsberetning og regnskap samt disponering av eventuelt overskudd for godkjenning av rådet.
Styret kan meddele prokura, og stiftelsen tegnes av styreleder og ett styremedlem i fellesskap. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styret er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
Varamedlemmer kalles ikke inn til styremøter annet enn ved innmeldt forfall. Varamedlemmer får tilsendt alle styredokumenter ved utsending av innkalling.
For utredning/planlegging av aktuelle tiltak og/eller ulike aktiviteter skal det kunne gjøres bruk av komiteer og arbeidsgrupper. Styret skal godkjenne opprettelsen av slike og deres sammensetning etter forslag fra administrasjonen.

§10.
Styrets leder og nestleder velges av rådet blant styrets medlemmer for 2 år av gangen. Vedtak om eventuell godtgjørelse til styret gjøres av rådet.

§11.
Stiftelsens midler plasseres dels på en kapitalkonto som disponeres av styreleder alene eller av 2 styremedlemmer i fellesskap, dels på en driftskonto som disponeres av daglig leder og styreleder hver for seg.

§12.
Stiftelsens revisor velges av rådet. Den årlige revisjonsrapport skal, sammen med budsjett og forslag til årsberetning og regnskap, oversendes rådet til behandling.

§13.
Endring av vedtektene samt oppløsning av stiftelsen kan vedtas av rådet etter innstilling fra styret. Fra styret gir sin anbefaling og til rådet gjør vedtak om endring av vedtektene skal det gå minst 1 måned. Dersom styret anbefaler oppløsning, skal det gå minst 3 måneder før rådet realitetsbehandler saken. For at vedtak om vedtektsendring eller oppløsning skal være gyldig, kreves minst 2/3 av stemmene til rådets medlemmer. Ved oppløsning tilfaller stiftelsens eiendeler et fond eller en stiftelse i Trondheim med tilsvarende formål.

§14.
I forhold som ikke er omtalt i ovenstående vedtekter gjelder lov om stiftelse av 23. mai 1998.

Vedtatt på årsmøtet 27/4-2017